Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen täcker försäkringstagaren för de belopp som försäkringstagaren blir juridiskt ansvarig att betala som kompenserande skadestånd i samband med personskada och/eller sakskada orsakad av en händelse som inträffat till följd av försäkringstagarens användning av luftfartyget.

Ansvarsförsäkringen består av en ansvarsförsäkring för tredje man och, beroende på luftfartygstypen, en ansvarsförsäkring för passagerare.

Ansvar avseende tredje man

Denna typ av ansvarsförsäkringsskydd omfattar ansvar för person- och sakskada som drabbar personer eller föremål utanför luftfartyget.

Passageraransvar

Denna typ av ansvarsförsäkring omfattar ansvar för fysisk skada på passagerare, bland annat skada på bagage och personliga föremål, under flygningen, inklusive vid på- och avstigning när de var i försäkringstagarens vård, förvar eller kontroll under transporten.

Piloter och besättning ombord på luftfartyget omfattas inte av passageraransvarsförsäkringen. Försäkringen kan dock mot en tilläggspremie utökas till att även omfatta dem.

Minimigränser för ansvarsförsäkringen

I april 2004 införde Europeiska unionen minimigränser för alla flygtransportföretag och luftfartygsoperatörer i förordning (EG) nr 785/2004 (reviderad till följd av inflationen genom förordning 285/2010). Denna förordning har antagits av länder i hela Europa, och även av länder utanför EU.

Gränserna i förordningen ovan anges i SDR (Special Drawing Rights). SDR är i själva verket en fiktiv valuta som används av Internationella valutafonden (IMF) och som baseras på ett antal internationella valutor som granskas av IMF vart femte år.

Luftfartygsoperatörer kan fritt välja en annan valuta så länge gränsen är lika med eller överstiger SDR-gränsen med den valutakurs som gällde då försäkringen tecknades.

Kombinerad ansvarsförsäkring

Även om minimigränserna i ovan nämnda förordning anges som separata summor för ansvar avseende tredje man och passageraransvar kan luftfartsoperatörer välja ett kombinerat ansvarsbelopp för båda försäkringarna.

Den kombinerade summan utgör bara en summa som gäller valfri kombination av person- och sakskador för tredje man och passagerare. Denna form av skydd ger ökad flexibilitet i utbetalningen av skadestånd, i synnerhet om en passagerare har skadats utan att det har inträffat skada på tredje mans egendom på marken.

Utökad försäkring

Alla ovanstående försäkringar utökas automatiskt till att omfatta skador till följd av krig, kapning och liknande faror (bortsett från fientlig detonation av kärnvapen eller liknande).

Undantag

Vissa typer av skador eller skador som rör en viss karaktär eller situation omfattas inte av ansvarsförsäkringen. Vi hänvisar till försäkringsvillkoren för en komplett lista över undantag och över vilka skador som omfattas.

Tilläggsskydd

Luftfartsägare och operatörer kan ha behov av ytterligare ansvarsskydd. Detta kan omfatta:

• Fraktansvarsförsäkring
• Försäkring vid förseningar för passagerare och bagage
• Airsidesansvarsförsäkring