Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen dekker den/de forsikrede for de beløpene den forsikrede blir juridisk ansvarlig for å betale i erstatning ved personskade og/eller skade på tredjemanns eiendom, dersom dette oppstår som følge av en hendelse som skyldes den forsikredes bruk av luftfartøyet.

Ansvarsforsikringen dekker tredjemannsansvar og, avhengig av type luftfartøy, også passasjeransvar..

Forsikring for tredjemannsansvar

Denne forsikringen omfatter erstatning ved person- og tingskade hvis ting eller personer utenfor luftfartøyet blir skadet.

Forsikring for passasjeransvar

Denne forsikringen dekker fysisk skade på passasjerer ved ombordstiging, overfart og landing, samt skader passasjerenes bagasje og personlige eiendeler i det tidsrommet disse er i flyselskapets varetekt.

Piloter og mannskap dekkes ikke av passasjeransvarsforsikringen, men forsikringen kan utvides til å omfatte disse (mot en tilleggspremie).

Minimumskrav til ansvarsdekning

I april 2004 vedtok Den europeiske unionen krav om minstestørrelser på ansvarsdekningen for alle luftfartsselskaper og -operatører, nærmere beskrevet i forordning (EF) nr. 785/2004 (justert for inflasjon i 285/2010). Denne forordningen inngår som forskrift i mange land utenfor EU og regnes som standard i de fleste europeiske land.

Grenseverdiene i forordningen ovenfor er oppgitt i Spesielle trekkrettigheter SDR (Special Drawing Rights), en fiktiv valuta som brukes av Det internasjonale pengefondet (IMF). Den nominelle verdien av hvert lands eiendeler blir avledet fra en kurv av verdens valutaer og gjennomgås av IMF hvert femte år.

Luftfartsoperatørene kan fritt velge en annen valuta, så lenge grenseverdiene ligger på samme nivå som SDR-grensene eller høyere, idet forsikringen tegnes.

Kombinert ansvarsforsikring

Selv om minimumsgrensene i forordningen ovenfor er angitt som separate summer for tredjemannsansvar og passasjeransvar, kan luftfartsoperatørene velge å slå de to sammen til en kombinert ansvarssum som skal brukes til å dekke begge.

Denne summen angir bare en samlet grenseverdi som gjelder for enhver kombinasjon av personskade og/eller tingskade, både for tredjemann og passasjerer. Dette gir en større fleksibilitet når erstatningskravene skal innfris, spesielt hvis det gjelder en passasjerskade uten skade på tredjemanns eiendom.

Utvidet dekning

Alle ansvarsforsikringene ovenfor utvides automatisk til å omfatte skader som følge av krig, kapring og lignende farer (unntatt fiendtlig detonering av atomvåpen og/eller lignende kjernefysisk eller radioaktivt materiale)..

Unntak

Visse typer skader, skader av en bestemt art eller skader som oppstår under spesielle forhold, dekkes ikke av ansvarsforsikringen. Les forsikringsvilkårene for å se hele listen over skader som dekkes og unntak.

Ekstra dekning

Eiere og operatører av luftfartøy kan ha behov for ekstra ansvarsdekning. Den kan omfatte:

• Fraktansvar
• Ansvar ved forsinkelse av passasjerer eller bagasje
• Airsideansvar