Kaskoförsäkring – fysisk förlust av eller skada på luftfartyg

Kaskoförsäkringen täcker ägare och operatörer av ett luftfartyg mot förlust till följd av fysisk skada på luftfartyget, oavsett om det är en delskada eller totalskada, och omfattar luftfartygets försvinnande samt stöld av luftfartyget eller delar av det.

Full flygrisk

Denna typ av kaskoförsäkring är traditionellt sett den vanligaste, eftersom den täcker skador som uppstår under flygningen (inklusive start och landning) samt medan luftfartyget befinner sig på marken, såväl när det står parkerat som vid bogsering och taxning.

Markrisk

Denna typ av kaskoförsäkring är begränsad till att omfatta skador som uppstår när luftfartyget står på marken och inte är i rörelse. Eftersom försäkringsbolagets risk är betydligt lägre när luftfartyget täcks av markrisk, återspeglas detta i premienivån.

Kombinerad full flygrisk och markrisk

Det är inte ovanligt att luftfartygsägare och operatörer har perioder då luftfartyget inte är i bruk – vanligtvis under vintermånaderna – och därför behöver en kaskoförsäkring som har skräddarsytts efter deras specifika behov. På Beta Aviation erbjuder vi en kaskoförsäkring som återspeglar dessa behov och som även garanterar att våra kunder inte betalar för försäkringsskydd som de inte behöver.

Undantag

Vissa typer av skador eller skador som rör en viss karaktär eller situation omfattas inte av kaskoförsäkringen. Vi hänvisar till försäkringsvillkoren för en komplett lista över undantag och de skador som omfattas.

Tilläggsskydd

Luftfartsägare och operatörer kan ha behov av ytterligare kaskoskydd. Detta kan omfatta:

• Kaskokrigsförsäkring
• Reservdelsförsäkring
• Självriskförsäkring

Faktorer som kan påverka premienivån

Det är ett komplext arbete att beräkna premien för en kaskoförsäkring och premiens storlek beror på många olika faktorer, bland annat historisk statistik. Andra faktorer är (anges inte i någon särskild ordning):

• Luftfartygstyp
• Kaskovärde
• Användningsområde
• Pilotens erfarenhet
• Skadehistorik
• Geografiskt användningsområde
• Årligt utnyttjande
• Markriskperiod(er)
• Självriskens storlek
• Försäkringsperiodens längd