Kaskoforsikring

Kaskoforsikring – fysisk tap eller skade på fly
Kaskoforsikringen dekker eiere og operatører av luftfartøyer mot tap som følge av fysiske skader på flyet, uansett om skaden er delvis eller total, og den gjelder også hvis flyet eller deler av flyet forsvinner eller blir stjålet.

Full flygerisiko
Denne kaskoforsikringen har tradisjonelt vært den vanligste, siden den både dekker skader som kan oppstå under flygingen (herunder letting og landing) og skader på jorden mens fartøyet er oppstilt, blir tauet eller takser.

Bakkerisiko
Denne kaskoforsikringen er begrenset til dekning av skader som oppstår mens flyet er på bakken og ikke beveger seg. Forsikringsselskapets risiko er betydelig lavere når luftfartøyet er dekket for bakkerisiko, og det er naturlig at dette også gjenspeiles i størrelsen på premien.

Kombinert full flygerisiko og stillstandsrisiko
Det er ikke uvanlig at flyeiere og -operatører har perioder der flyet ikke blir brukt – typisk i vintermånedene – og det trengs en skreddersydd kaskoforsikring som dekker deres behov. Hos Beta Aviation tilbyr vi kaskoforsikring som avspeiler dette behovet, og som samtidig sikrer at kundene våre ikke betaler for en dekning som de ikke trenger.

Unntak
Visse typer skader, enten skader av en bestemt art eller skader som oppstår under spesielle forhold, dekkes ikke av kaskoforsikringen. Les forsikringsvilkårene for å se hele listen over skader som dekkes og unntak.

Ekstra dekning
Eiere og operatører av luftfartøy kan ha behov for en ekstra kaskodekning. Den kan omfatte:

• Kasko krigsforsikring
• Reservedelsforsikring
• Egenandelsforsikring

Faktorer som kan påvirke premienivået
Beregning av premie for kaskoforsikringer er komplekst og bygger på flere faktorer, blant annet historisk statistikk. Dette er noen av faktorene (tilfeldig rekkefølge):

• Typen luftfartøy
• Fartøyets verdi
• Bruksområde
• Pilotens erfaring
• Skadehistorikk
• Geografisk bruksområde
• Årlige driftstimer
• Bakkeperioder
• Størrelse på egenandel
• Forsikringsperiodens lengde