Sätesolycksförsäkring

Olycksfallsförsäkringen omfattar personen eller personerna i det eller de försäkrade sätena i händelse av dödsfall eller bestående invaliditet till följd av en olycka. Termen ”olycka” definieras som tillfällig, plötsligt utifrån kommande inverkan med bevislig skada på kroppen som följd.

Såsom anges ovan omfattar olycksfallsförsäkringen inte en specifik person, utan istället personen som sitter i ett specifikt säte ombord på luftfartyget när olyckan inträffar. Det kan vara pilotens säte och/eller ett passagerarsäte.

Typ av försäkringsskydd

Olycksfallsförsäkringen kan omfatta skydd i händelse av dödsfall eller bestående invaliditet till följd av en olycka.

Dödsfall

Vid dödsfall till följd av en olycka betalas försäkringsbeloppet ut till den avlidnes närmaste anhöriga, om inget annat har avtalats.

En olycka berättigar inte till ersättning för både skada och dödsfall, och en eventuellt utbetald ersättning för skada kommer att dras från dödsfallsersättningen om personen avlider.

Bestående invaliditet

I händelse av bestående invaliditet till följd av en olycka betalas ersättning ut med så många procent av försäkringsbeloppet som invaliditetsgraden har bedömts till.

Undantag

Viss typ av invaliditet eller olyckor som rör en viss karaktär eller situation omfattas inte av olycksfallsförsäkringen. Vi hänvisar till försäkringsvillkoren för en komplett lista över undantag och över vilka skador som omfattas.