Sitteplassulykkesforsikring

Sitteplassulykkesforsikring dekker den eller de personene som sitter i de forsikrede setene, i tilfelle død eller varig invaliditet som følge av en ulykke. Begrepet «ulykke» er definert som en tilfeldig, brå ytre belastning på kroppen, som personen ikke selv er skyld i, og som medfører beviselig skade på kroppen.

Som beskrevet ovenfor, dekker ikke ulykkesforsikringen én bestemt person, men den eller de personene som sitter på dette spesifikke setet i luftfartøyet idet ulykken inntreffer. Dette gjelder både pilot- og passasjerseter.

Dekning
Sitteplassulykkesforsikring kan omfatte dekning ved død eller varig invaliditet.

Død
Dersom et dødsfall oppstår som følge av en ulykke, vil dekningssummen bli utbetalt til den avdødes nærmeste pårørende, med mindre annet er avtalt.

Samme person vil ikke kunne få erstatning både for mén og død, og eventuelle utbetalinger for invaliditet vil trekkes fra i utbetalingen av dødsfallserstatningen.

Varig invaliditet
Dersom ulykken medfører varig invaliditet, skal forsikringsselskapet utbetale en erstatning som samsvarer prosentvis med den fastsatte graden av funksjonshemming.

Unntak
Visse typer funksjonshemming, skader av en bestemt art eller skader som oppstår under spesielle forhold, dekkes ikke av denne ulykkesforsikringen. Les forsikringsvilkårene for å se hvilke skader som dekkes og gjeldende unntak.